އަރުޝީފު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާގުޅޭ ފޯމުތައް

ނަން ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚް
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން 2017-02-16
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމް 2016-08-22
މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓަަރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމް 2016-08-22
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް 2016-08-22