އަރުޝީފު

މެންބަރުންނާގުޅޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

ނަން ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚް
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (1 ވަނަ އިޞްލާޙު) 2011-04-24
ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (English) 2016-08-01
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (3 ވަނަ އިޞްލާޙު) (English) 2016-04-28
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު 2009-05-13
ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2013-09-02
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު (English) 2013-05-01
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (3 ވަނަ އިޞްލާޙު) 2016-04-28
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (2 ވަނަ އިޞްލާޙު) (Englsih) 2014-04-24
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (1 ވަނަ އިޞްލާޙު) (Englsih) 2013-09-02
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (English) 2013-09-02
ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2016-08-01
މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުން ބައިވެރިވުމާ ގަވާއިދު 2014-08-07
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ގަވާއިދު 2014-03-12
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (2 ވަނަ އިޞްލާޙު) 2014-04-24
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު 2014-03-12