މިއީ ޕެންޝަން ކަލްކިއުލޭޓަރގެ ބީޓާ ވާރޝަންއެކެވެ. މިވަގުތު މި އެޕްލިކޭޝަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ގޫގުލް ކުރޯމްގައެވެ.


{{age}}{{contributed_year}}

{{formatAmount(basic_salary)}} {{formatAmount(contribute_amount)}}


{{interest_rate}}%


{{formatAmount(current_rsa)}}


{{formatAmount(other_pensions)}}

ޕެންޝަން ކަލްކިއުލޭޓަރ

ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު އެކައުންޓްގައި ހުންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ އަދަދު

{{formatAmount(mrps_retire_balance)}} ރުފިޔާ

ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި މަހުން މަހަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ އަދަދު

{{formatAmount(total_pension_payment)}} ރުފިޔާ

ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު އެކައުންޓްގައި ހުންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ އަދަދު

ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، {{contributed_year}} އަހަރު ވަންދެން ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި {{formatAmount(contribute_amount)}} ރުފިޔާ ޖަމާކޮށް، މިފައިސާ %{{interest_rate}} އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއެއްގައި އިންވެސްޓް ކުރަމުން ގެންދިޔުމުންް، {{retire_age}} އަހަރުގައި ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު، ރިޓަޔަމަންޓް ސޭވިންގ އެކައުންޓްގައި ޖުމްލަ {{formatAmount(mrps_retire_balance)}} ރުފިޔާ ހުންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ޖުމްލަ އާރުއެސްއޭ ގައި އެކުލެވިފައި ވަނީ، ޕެންޝަން ކޮންޓިްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ {{formatAmount(result.totals.contrubutions)}} ރުފިޔާއާއި، އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ {{formatAmount(result.totals.interests_for_contribution)}} ރުފިޔާއާއި، މިހާރު އާރުއެސްއޭގައި ހުރި {{formatAmount(result.totals.rsa_balance)}} ރުފިޔާއާއި އޭގެ ފައިދާ ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، {{contributed_year}} އަހަރު ވަންދެން ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި {{formatAmount(contribute_amount)}} ރުފިޔާ ޖަމާކޮށް، މިފައިސާ %{{formatAmount(interest_rate)}} އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއެއްގައި އިންވެސްޓް ކުރަމުން ގެންދިޔުމުންް، {{retire_age}} އަހަރުގައި ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު، ރިޓަޔަމަންޓް ސޭވިންގ އެކައުންޓްގައި ޖުމްލަ {{formatAmount(mrps_retire_balance)}} ރުފިޔާ ހުންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ޖުމްލަ އާރުއެސްއޭ ގައި އެކުލެވިފައި ވަނީ، ޕެންޝަން ކޮންޓިްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ {{formatAmount(result.totals.contrubutions)}} ރުފިޔާއާއި، އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ {{formatAmount(result.totals.interests_for_contribution)}} ރުފިޔާގެ މައްޗަށެވެ.

ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މިހާރު އާރުއެސްއޭގައި ހުރި {{formatAmount(result.totals.rsa_balance)}} ރުފިޔާ، %{{interest_rate}} އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއެއްގައި އިންވެސްޓް ކުރަމުން ގެންދިޔުމުންް، {{retire_age}} އަހަރުގައި ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު، އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ {{formatAmount(result.totals.interests_for_contribution)}} ރުފިޔާ ހިމަނައިގެން، ރިޓަޔަމަންޓް ސޭވިންގ އެކައުންޓްގައި ޖުމްލަ {{formatAmount(mrps_retire_balance)}} ރުފިޔާ ހުންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ.


ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި މަހުން މަހަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ އަދަދު

މަތީގައި އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ ފަދައިން، {{formatAmount(mrps_retire_balance)}} ރުފިޔާގެ އާރުއެސްއޭ ބެލެންސް އަކާއިއެކު ރިޓަޔަކުރުމުން، މަހުން މަހަށް ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެނީ ޖުމްލަ {{formatAmount(total_pension_payment)}} ރުފިޔާއެެވެ. މިގޮތުން މިޕެންޝަންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ އާރުއެސްއޭއިން ލިބޭ {{formatAmount(result.monthly.mrps)}} ރުފިޔާއާއި، ސަރުކާރުން ދެއްވާ އަސާސީ ޕެންޝަނާއި، ސީނިއަރ ސިޓިޒެންސް އެލަވަންސް އަދި އެހެނިހެން ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޖުމްލަ {{formatAmount(total_other_pension)}} ރުފިޔާ ހިމަނައިގެންނެވެ.

ޕެންޝަން ކޮންޓުރިބިއުޝަން ނެތުމާއި އެކު ލިބޭނީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ އަސާސީ ޕެންޝަނާއި، ސީނިއަރ ސިޓިޒެންސް އެލަވަންސް އަދި އެހެނިހެން ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޖުމްލަ {{formatAmount(total_other_pension)}} ރުފިޔާއެވެ.

ނޯޓް: އާރުއެސްއޭ އަންދާޒާ ކުރުމުގައި އިންޓްރަސްޓް ކޮންޕައުންޑް ކުރެވިފައިވަނީ މަހުން މަހަށެވެ. އަދި މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޕެންޝަންގެ އަަދަދު އަންދާޒާ ކުރުމުގައި، އެމީހަކު ދިރިހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އުމުރު ކަނޑައަޅާފައި ވާނީ ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯއިން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ލައިފް އެކްސްޕެކްޓެންސީ ތާވަލްގައިވާ އުމުރުފުރާތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. ޕެންޝަންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޕެންޝަން ގާނޫނާއި، އެގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވައިދު ތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ވެސް ރިއާޔަތް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.