AvqwuLug AnqnemuDnaguLaw amanAv qwelAvus?

ގުޅުއްވާ

ކަސްޓަމަރ ސާވިސްގެ މުވައްޒިފަކާ ވާހަކަ ދައްކަވާލުމަށް

1441 އައް ގުޅުއްވާ

އޮފީސް ގަޑި

އޮފީސް ހުޅިވިފައި ހުންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު

08:00 އާއި 16:00 ދެމެދު

އީމެއިލް ކުރައްވާ

އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާ

[email protected]

ފޭސްބުކް

އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމާއި މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ

ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ލައިކް ކުރައްވާ

ޓުވިޓަރ

އޮފީހުގެ އެއްވެސް ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވާން ބޭނުންފުޅުނަމަ

ޓުވިޓަރ އަށް ފޮލޯ ކުރައްވާ

ޔޫޓިއުބު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްކާއި މައުލޫމާތު ތަކުގެ ވީޑިއޯ ބެއްލެވުމަށް

ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް އަށް ޒިޔާރަތްކޮއްލައްވާ