އަރުޝީފު

ރިފަރެންސް

ނަން ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚް
ޕްރައިވަސީ ޕޮލިސީ ( ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ) 2017-11-28
2017 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2017-09-11
މެނުއަލް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން 2017-03-22
މެނުއަލް: ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށް، ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެއްކުން 2017-03-22
2016 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2016-11-27
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު 2016-10-31
ސީނިއަރ ސިޓިޒަން އެލެވެންސްއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު 2016-10-31
އަސާސީ ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު 2016-10-31
މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ މެނުއަލް (English) 2016-10-31
2013 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2016-10-31
ލައިފް އެކްސްޕެންޓެންސީ ޓޭބަލް (English) 2016-10-31
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ 2016-05-16
ގައިޑްލައި 1 - ސެކިއުރިޓީސް އަގުކުރުމުގެ މިންގަނޑު (English) 2013-01-14
2011 މާލީ ބަޔާން 2011-12-31