ބޯޑު މެންބަރުން

2016-06-03 03:46

އިބްރާހިމް އަޙްމަދު ނާސިރު

ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން

މއ. އޮޑެއްސާ

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ނާޞިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އައްޔަން ކުރެއްވީ ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ގައެވެ. އަދި، 2012 ން 2014 އަށް ނާޞިރު ވަނީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. ނާސިރު ބޯޑު މެމްބަރުކަން އަދާކުރެއްވި އެހެނިހެން ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ގުޅީފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓަޑްގެ ޗެއަރމަންކަމާއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުކަން ހިމެނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އަދި މޯލްޑިވްސް ސެކިޔުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ ކުންފުނި ވުޖޫދަށްގެނައުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގައި އަމަލީ ގޮތުން ނާޞިރުވަނީ ޙަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. އަދި މިދެކުންފުނީގެ ސީއީއޯގެ މަޤާމުގައި ގިނަގުނަ ޙިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯއްދަވާދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އަދި އަސްކަރީ ދާއިރާގައި 24 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ.

ޔުނިސެފް އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ. ގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، 2017 ވަނަ އަހަރު އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ. އާއި ގުޅިވަޑައިގެން ނާޞިރު ވަނީ ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ޔުނިޓްގެ އިސްފަރާތެއްގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ މި ޔުނިޓް ޤާއިމްކޮށް މަސައްކަތްތަށް ފައްޓަވައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ވަނީ ޙަރަކާތްރިވެފައެވެ.

ތަޢުލީމީ ރޮގުން، ނާޞިރު ވަނީ ސްވިޑްންގެ އުޕްސަލާ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ޕޮލިޓިކަލް ހިސްޓްރީގެ ރޮނގުން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ހަމަ އެޔުނިވަރސިޓީއިން އިކޮނޮމިކަލް ހިސްޓްރީގެ ރޮނގުން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައި ވެއެވެ.


 

ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު

ބޯޑު މެންބަރު

ސަލްޖަމްގެ، ސ. ހުޅުދޫ

 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު، ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އައްޔަން ކުރެއްވީ ނޮވެމްބަރ 2015 ގައެވެ. މިވަގުތު ފާރިސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ފްރީލާންސް އެކައުންޓަންޓެއް އަދި ޓެކްސް ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕޮރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ، ބޯޑު ޑައިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމު އަދާ ކުރުމުގެ އިތުރުން ފާރިސް ވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ އޮޑިޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓްގައި އޮޑިޓް މެނޭޖަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮޑިޓިން، ބުކް ކީޕިންގ، ޓެކްސް ކޮންސަލްޓަންސީ، ޓެކްސް ރިޓާރން ފައިލްކުރުމާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ އަދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި 07 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ. 

ފާރިސް ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމެރިކަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސަރޓިފައިޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓަންޓްސް (ސީޕީއޭ) ގެ މެންބަރޝިޕް ހޯއްދަވާފައެވެ. އަދި ޔޫ.އެސް.އޭ.ގެ އިންޓުއިޓް ސަރޓިފައިޑް ކުއިކްބުކްސް ޔޫސަރ އަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.)ގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ކަމާއި މީރާ ގެ ޓެކްސް އެޖެންޓް ކަމުގެ ލައިސަންސް ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. ތަޢުލީމީ ރޮގުން، ފާރިސް ވަނީ ޔޫ.އެސް.އޭ.ގެ ލުވިސް-ކްލާކް ސްޓޭޓް ކޮލެޖުން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ރޮގުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހައްދަވާ، މެލޭޝިއާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއިން ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.


 

 އިލްޔާސް ޙަނީފް

ބޯޑު މެމްބަރު 

ނާރެސް، ރ. ހުޅުދުއްފާރު

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ޙަނީފް، ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އައްޔަން ކުރެއްވީ އޭޕްރިލް 2017 ގައެވެ. ފައިނޭންސް އަދި ޓެކްސްއާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަވާ އިސްފަރާތެއްގެ ގޮތުން، މިވަގުތު އިލްޔާސް ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ގައެވެ.  

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގެ މުއައްސަސާތައް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަދި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވައި، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ. މިގޮތުން، ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް، ކޯޕަރޭޓް ފައިނޭންސް، ޓެކްސޭޝަން، އެކައުންޓިންގ އަދި އޯގަނައިޒޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާތަކުން ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އާއި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއުގެ ލައިސަންސްޑް ޓެކްސް އެޖެންޓް އަކަށް ވުމގެ އިތުރުން، މިވަގުތު އިލްޔާސް އަކީ މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓްގެ ފައިނޭންސް ކަމިޝަންގެ މެންބަރެކެވެ. އިލްޔާސް ވަނީ ނިއުޒިލަންޑުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އޯކްލަންޑް އިން މާސްޓަރސް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ސްޓަޑީޒް (އޮނަރޒް) ޙާޞިލްކޮށް، މެލޭޝިއާގެ އިންޓަރނެޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ (އޮނަރޒް) ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ.


ނޫރުބާން ފަހުމީ

ބޯޑު މެމްބަރު 

މ. ފިނިވާގެ، ކ. މާލެ

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްފާޟިލާ ނޫރުބާން ފަހުމީ، ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އައްޔަން ކުރެއްވީ ފެބްރުއަރީ 2018 ގައެވެ. ނޫރުބާން މިވަގުތު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމް.އެސް.އީ) އަދި މޯލްޑިވްސް ސެކިޔުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓަޑް (އެމް.އެސް.ޑީ) ގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ އަދި ލީގަލް ކައުންސެލް ގެ މަޤާމުގައެވެ. އަދި މިދެކުންފުނީގެ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީއެއްގެ މަޤާމުވެސް ދަނީ ފުރުއްވަމުންނެވެ.

2018 ގައި އެމް.އެސް.އީ. އަދި އެމް.އެސް.ޑީ. އާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން  ނޫރުބާން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ މޯލްޑިވްސް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލީގަލް ކައުންސެލްއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި، ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ން ޑިސެމްބަރ 2016 އަށް އެކްސްޓަރނަލް ކައުންސެލް އެއްގެ ރޯލް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވިއިރު އުފުއްލެވި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ. ގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު އަދި މެނޭޖްމަންޓަށް ލަފާ ދިނުން، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޤާނޫނާއި ގަވައިދުތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް މުރާޖަޢާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ވޯލްޑް ބެޭންކް ފަންޑްގެ ދަށުން ޕެންޝަން އޮފީހުން ހިންގި ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނޫރުބާން ވަނީ މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ  2012 އިން ފެބްރުއަރީ 2012 އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމްވެސް ނޫރުބާން ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

ތަޢުލީމީ ރޮގުން، ނޫރުބާން ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަން، އެސް.އޯ.އޭ.އެސް އިން އެމް.އެސް.ސީ އިން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ހާސިލްކުރައްވާ، ޔޫ.ކޭ.ގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބްރިސްޓަލް އިން ބެޗްލަރ އޮފް ލޯ ޙާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.

 


ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެމްބަރުން

މުޒުނީ މުޙައްމަދު

ބޯޑު މެންބަރު

މ. ވެސްޓް އެންޑް، ކ. މާލެ

ސެކިޔުރިޓީސް މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޓަރ ތަމްޞީލު ކުރައްވާ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްފާޟިލް މުޒުނީ މުޙައްމަދު، ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ ފެބްރުއަރީ 2014 ގައެވެ. މުޒުނީ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ) ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައެވެ. އަދި މިވަގުތު ހުންނެވީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ. ގެ ޕެންޝަން ސުވަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްފަރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން، މުޒުނީ އަކީ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެކެވެ. އަދި، ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ. ތަމްޞީލް ކުރައްވާ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަން އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އިން މުޒުނީ ވަނީ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މެލޭޝިއާގެ ލިމްކޮކްވިންގ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކްރިއޭޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ފައިނޭންސް އެންޑް ބޭންކިންގްގެ ރޮނގުން މާސްޓަރ ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


 މަރްޔަމް ޢަބްދުއް ނާޞިރު

ބޯޑު މެމްބަރު 

މ.ހީނާވިލް، ކ. މާލެ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލް ކުރައްވާ މެންބަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން މަރިޔަމް އަބްދުލް ނާސިރު، ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އައްޔަން ކުރެއްވީ މާރޗް 2018 ގައެވެ. މަރިޔަމް  މިވަގުތު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޗީފް ރިސޯސް މޯބިލައިޒޭޝަން އެންޑް ޑެޓް މެނޭޖްމެންޓް އެގްޒެކެޓިވްގެ ގޮތުގައެވެ. މަރިޔަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ އޮކްޓޯބަރ 2009 ގައި އެކްސްޓާރނަލް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޒަން ގެ ޑެސްކް އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.

 

ތައުލީމީ ރޮނގުން، މަރިޔަމް ވަނީ މެލޭޝިއާގެ އޯޕަން ޔުނިވާސިޓީ އިން ބިސްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ ރޮނގުން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.   


 އައިމިނަތު ޝިފާނާ

ބޯޑު މެމްބަރު 

ހ. ޓިވެގާލައިޓް، ކ. މާލެ

 

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީ ސެކްޓަރ ތަމްޞީލު ކުރައްވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝިފާނާ،ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ މާރޗް 2017 ގައެވެ. ޝިފާނާ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމުގައެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީން ޝިފާނާ ވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒްގެ މަތީ މަޤާމްތައް ފުރުއްވާފައެވެ. މިގޮތުން، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ރިސާރޗް އަދި ހިއުމަން ރިސޯސަސްގެ ރޮނގުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އެސިސްޓަންޓް ލެކްޗަރަރ އެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ޤާޢިމް ކުރުމުގައި ޝިފާނާ ވަނީ އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ. ތަޢުލީމީ ރޮގުން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް (އޮނާސް) ގެ ދަރަޖަ ހާސިލްކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، އައިމިނަތު ޝިފާނާ ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއިން މެނޭޖްމަންޓްގެ ރޮނގުން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.