utAmUluWam eguhaf emqnew

qnurabqnem

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް، ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މެންބަރުންގެ ޕޯޓަލުން ބަލާލެވޭނެ.
މީގެ އިތުރުން، ޕެންޝަން މޯބައިލް އެޕުންވެސް ބަލާލެވިދާނެ.

qwatqtAraf EdAfIzav

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށް މަހުންމަހަށް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދައްކަމުން ގެންދިއުމަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫގެ ދަށުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެކެވެ.

qsIfow qnaCqnep

ޕެންޝަން އޮފީހަކީ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ގާނޫނީ ޝަޙްސެކެވެ. ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:

  • ޕެންޝަން ސްކީމްތައް ބެލެހެއްޓުން
  • ޕެންޝަން ޤާނޫނުގެދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ސްކީމްތައް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމާއި އެކަމާބެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް ހެދުން
  • އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ދޫކުރުން
  • އަދި ޕެންޝަން ސްކީމްތަކާބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމެވެ.
ޕެންޝަން އެކައުންޓް
ކޮށާރު ޕޯޓަލް