ޑައުންލޯޑްސް

ނަން ތާރީޚް
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2022 (English) 19 އޭޕްރީލު 2023
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021 (English) 28 އޭޕްރީލު 2022
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020 28 ޖޫން 2021
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020 (English) 30 އޭޕްރީލު 2021
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 (English) 20 މޭ 2020
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 20 މޭ 2020
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 (English) 30 އޭޕްރީލު 2019
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 30 އޭޕްރީލު 2019
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017 (English) 1 މާރިޗު 2018
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017 1 މާރިޗު 2018
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016 23 ނޮވެމްބަރު 2017
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016 (English) 17 މޭ 2017
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015 (English) 9 ޖޫން 2016
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014 (English) 25 ޖޫން 2015
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013 (English) 25 ޖޫން 2014
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2012 (English) 4 މާރިޗު 2014
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011 (English) 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2012
ނަން ތާރީޚް
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 15 މާރިޗު 2023
2022 - 2024 ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 29 ޑިސެމްބަރު 2022
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 31 ޖެނުއަރީ 2021
ނަން ތާރީޚް
އީ ބުލެޓިން 4 14 ޖެނުއަރީ 2016
އީ ބުލެޓިން 3 3 ސެޕްޓެމްބަރު 2015
އީ ބުލެޓިން 2 26 ފެބްރުއަރީ 2015
އީ ބުލެޓިން 1 15 އޮކްޓޯބަރު 2014
ނަން ތާރީޚް
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު - ކުއާޓަރ - 04 - 2023 4 ފެބްރުއަރީ 2024
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމާބެހޭ ޕޮލިސީ 27 ނޮވެމްބަރު 2023
ޕްރޮޕޯސަލްސް ފޯރ އިންވެސްޓްމެންޓް އޮފް ޕެންޝަން އެސެޓްސް 29 އޮކްޓޯބަރު 2023
ސްޓްރެޓެޖިކް އެސެޓް އެލޮކޭޝަން 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
ޕޮލިސީ އޮން ވެލުއޭޝަން އޮފް ސެކިއުރިޓީ 15 މޭ 2023
(2017) ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2017
(2016) ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2 އޮކްޓޯބަރު 2016
(2013) ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 31 ޑިސެމްބަރު 2013
ނަން ތާރީޚް
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު 16 ޑިސެމްބަރު 2021
ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް 8 މާރިޗު 2020
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމު 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2019
ނަން ތާރީޚް
ނަން ތާރީޚް
ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމް (ބޯޑު މެންބަރުން) 19 އޭޕްރީލު 2023
ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމް (ބޯޑު މެންބަރުން) 3 ފެބްރުއަރީ 2023
ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމް (ބޯޑު މެންބަރުން) 27 ޑިސެމްބަރު 2020
ނަން ތާރީޚް
ބޭންކު އެކައުންޓު ބަދަލު ކުރަމަށް ނުވަތަ އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ފޯމު 26 ޖެނުއަރީ 2023
ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމް 26 ޖެނުއަރީ 2023
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމު 28 އޭޕްރީލު 2022
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ނޮމިނީ އަކު ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު 16 ޑިސެމްބަރު 2021
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނުނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމަތު ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު 16 ޑިސެމްބަރު 2021
ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމު 8 މާރިޗު 2020
ޕޯޓްފޯލިއޯ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 14 ނޮވެމްބަރު 2019
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 13 ނޮވެމްބަރު 2019
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމު 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2019
ސަބްސިޑީ ފޯމު 2 ޖެނުއަރީ 2018
ނަން ތާރީޚް
ޕްރޮކިއުމަންޓް އެވޯޑް ޑޭޓާ ޝީޓް - އެނިމޭޓެޑް ވީޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަން 7 ޖުލައި 2022
ޕްރޮކިއުމަންޓް އެވޯޑް ޑޭޓާ ޝީޓް - ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލަޔަރ 26 އޭޕްރީލު 2022
ނަން ތާރީޚް
ސައިލްސް ޕޮރޮޖެކްޓް - އެންވާރަމެންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ކޮމިޓްމެންޓް ޕްލޭން 5 ޖޫން 2022
ނަން ތާރީޚް
ލީފްލެޓް - މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް 22 ފެބްރުއަރީ 2024
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ލޯގޯ ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ރޭންކިނގް 15 ޖެނުއަރީ 2024
ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް - ބްރޭންޑް ގައިޑް 21 ނޮވެމްބަރު 2023
ލޯގޯ ޑިޒައިން މުބާރާތުގެ ރިފަރެންސް ލިއުން 20 ނޮވެމްބަރު 2023
ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ 15 އޯގަސްޓު 2023
ލީފްލެޓް - ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުން 31 މޭ 2023
ގައިޑްލައި - ސެކިއުރިޓީސް އަގުކުރުމުގެ މިންގަނޑު 12 ޖެނުއަރީ 2023
ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕާރ ޑިކްލަރޭޝަން 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
ލީފްލެޓް - ގެދޮރު ގަތުމަށް ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ރަހުނު ކުރުން 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
އެމްޕްލޯޔަރ ޕޯރޓަލް ޔޫސާ ގައިޑް (English) 24 އޯގަސްޓު 2022
ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ ގޮތް 26 ޖެނުއަރީ 2022
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ލިންކުތައް 26 ޖެނުއަރީ 2022
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ލިންކުތައް (English) 26 ޖެނުއަރީ 2022
ޝަކުވާ ހުށާހަޅާނެ އުސޫލު 26 ޖެނުއަރީ 2022
ވެރިންގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު އަދި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޢަމަލު ކުރާ ގޮތް 26 ޖެނުއަރީ 2022
ކޮށާރު އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް 1 ޑިސެމްބަރު 2021
ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންސް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ދިވެހި ވާރޝަން މެންބަރުންގެ ޕޯރޓަލް އިން ހޯއްދަވާނެ ގޮތް 6 އޮކްޓޯބަރު 2020
ލުއިފޮތް - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމު 15 ޖުލައި 2020
ޕްރައިވަސީ ޕޮލިސީ ( ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ) 28 ނޮވެމްބަރު 2017
2017 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2017
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 24 ޖުލައި 2017
މެނުއަލް: ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށް، ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެއްކުން 22 މާރިޗު 2017
މެނުއަލް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން 22 މާރިޗު 2017
2016 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 26 ނޮވެމްބަރު 2016
ލައިފް އެކްސްޕެންޓެންސީ ޓޭބަލް (English) 31 އޮކްޓޯބަރު 2016
2013 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 31 އޮކްޓޯބަރު 2016
މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ މެނުއަލް (English) 31 އޮކްޓޯބަރު 2016
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ނުދާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލު 22 އޭޕްރީލު 2014
2011 މާލީ ބަޔާން 31 ޑިސެމްބަރު 2011
ނަން ތާރީޚް
2009 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ތަޢާރަފު ކުރެވުނު ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ފަންނީ ނަޒަރަކުން ބަލައިލުމެއް 10 ނޮވެމްބަރު 2014
ޕެންޝަން ނިޒާމު ޑިފައިންޑް ބެނެފިޓް ނިޒާމަކުން ޑިފައިންޑް ކޮންޓްރީބިއުޝަން ނިޒާމަކަށް ބަދަލުވުން 27 ނޮވެމްބަރު 2013
ނަން ތާރީޚް
ޓީ.އޯ.އާރް: އެސިސްޓެންޓް ކަލެކްޝަން އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ 27 މާރިޗު 2024
އާރު.އީ.އޯ.އައި: ކޮންސަލްޓެންސީ ސަރވިސް 26 މާރިޗު 2024
ޓީ.އޯ.އާރް: މެނޭޖަރ، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 26 މާރިޗު 2024
ޓީ.އޯ.އާރް: އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ސަރވިސަސް އެސޯސިއޭޓް 25 މާރިޗު 2024
ޓީ.އޯ.އާރް: ކޮންސަލްޓެންސީ ސަރވިސް 18 މާރިޗު 2024
ޓީ.އޯ.އާރް: މެނޭޖަރ، ޖެނެރަލް ސަރވިސަސް 14 މާރިޗު 2024
ޓީ.އޯ.އާރް: އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 10 މާރިޗު 2024
ސަރިސް ޕްރޮވައިޑަރ އިންފޮމޭޝަން ފޯމު 9 މާރިޗު 2024
ޓީ.އޯ.އާރް: އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސަރވިސް 5 މާރިޗު 2024
ޓީ.އޯ.އާރް: އެސިސްޓެންޓް ކަލެކްޝަން އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ 4 މާރިޗު 2024
ޓީ.އޯ.އާރް: އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ސަރވިސަސް އެސޯސިއޭޓް 4 މާރިޗު 2024
ޓީ.އޯ.އާރު: ރިސާރޗް އެނަލިސްޓް 22 ފެބްރުއަރީ 2024
ޓީ.އޯ.އާރު: ޑިރެކްޓަރ، ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ރިލޭޝަންސް 15 ފެބްރުއަރީ 2024
ޓީ.އޯ.އާރު: އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 5 ފެބްރުއަރީ 2024
ޓީ.އޯ.އާރު: ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެސޯސިއޭޓް 5 ފެބްރުއަރީ 2024
ޓީ.އޯ.އާރު: ސޮފްޓްވެއަރ އެންޖިނިއަރ 23 ޖެނުއަރީ 2024
ޓީ.އޯ.އާރު: ކްލައުޑް އާކިޓެކްޓް 20 ޖެނުއަރީ 2024
ޓީ.އޯ.އާރު - ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް 15 ޖެނުއަރީ 2024
ޓީ.އޯ.އާރު - ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ 9 ޖެނުއަރީ 2024
ޓީ.އޯ.އާރު - އެސިސްޓެންޓް ޕެންޝަންސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 31 ޑިސެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު - އިންވެސްޓްމަންޓް އެނަލިސްޓް 21 ޑިސެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: ލީގަލް އޮފިސަރ 18 ޑިސެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: ކްލައުޑް އާކިޓެކްޓް 14 ޑިސެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: ސޮފްޓްވެއަރ އެންޖިނިއަރ 14 ޑިސެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: އެސިސްޓެންޓް ކަލެކްޝަން އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ 14 ޑިސެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ 11 ޑިސެމްބަރު 2023
އާރު.އެފް.ޕީ 30 ނޮވެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ 20 ނޮވެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރް: އެސިސްޓެންޓް ކަލެކްޝަން އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ 16 ނޮވެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރް: ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެސޯސިއޭޓް 13 ނޮވެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: މެނޭޖަރ، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 9 ނޮވެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: މެނޭޖަރ، ޕެންޝަން ކަވަރޭޖް އެކްސްޓެންޝަން 6 ނޮވެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ފަންޑް މެނޭޖްމެންޓް 2 ނޮވެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: ކްލައުޑް އާކިޓެކްޓް 30 އޮކްޓޯބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ 26 އޮކްޓޯބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސެސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 11 އޮކްޓޯބަރު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: އިންވެސްޓްމެންޓް ރިސްކް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް އެނަލިސްޓް 11 އޮކްޓޯބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ސަރވިސަސް އެސޯސިއޭޓް 4 އޮކްޓޯބަރު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: އައިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓް 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: ހިއުމަން ރިސޯސެސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު: އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ސަރވިސަސް އެސޯސިއޭޓް 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: ކްލައުޑް އާކިޓެކްޓް 30 އޯގަސްޓު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ 29 އޯގަސްޓު 2023
ޓީ.އޯ.އާރު - ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ - ސެއިލްސް ޕްރޮޖެކްޓް 28 އޯގަސްޓު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: ހިއުމަން ރިސޯސެސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 20 އޯގަސްޓު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: އެކައުންޓެންޓް 20 އޯގަސްޓު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ސަރވިސަސް އެސޯސިއޭޓް 17 އޯގަސްޓު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ލީޑް ސޮފްޓްވެއަރ އެންޖިނިއަރ 20 ޖުލައި 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: އައިޓީސީ ކޮންސަލަޓަންޓް 17 ޖުލައި 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ސަރވިސަސް އެސޯސިއޭޓް 13 ޖުލައި 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: މެޝިން ލަރނިންގ އެންޖިނިއަރ 13 ޖުލައި 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް 3 ޖުލައި 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ،ހިއުމަން ރިސޯސެސް 18 ޖޫން 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ފަންޑް މެނޭޖްމެންޓް 15 ޖޫން 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ 15 ޖޫން 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެނސް: ގްރެޖުއޭޓް ޓްރެއިނީ (އާރޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް) 13 ޖޫން 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެނސް: ގްރެޖުއޭޓް ޓްރެއިނީ (އެކްޗޫރިއަލް ސައިންސް) 13 ޖޫން 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެނސް: އެސިސްޓެންޓް ކަލެކްޝަން އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ 8 ޖޫން 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ 5 ޖޫން 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 15 މޭ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: މެނޭޖަރ، އިންވެސްމަންޓް އެނަލިސިސް 15 މޭ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެސޯސިއޭޓް / ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 7 މޭ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ބޯޑު މެންބަރު - ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 19 އޭޕްރީލު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: މެނޭޖަރ، އިންވެސްމަންޓް އެނަލިސިސް 16 އޭޕްރީލު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ފަންޑް މެނޭޖްމެންޓް 16 އޭޕްރީލު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ސަރވިސަސް އެސޯސިއޭޓް 11 އޭޕްރީލު 2023
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް 30 މާރިޗު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ 13 މާރިޗު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއާރ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ 12 މާރިޗު 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އެގްޒެކެޓިވް ބިއުރޯ 28 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ 27 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ 27 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެސޯސިއޭޓް 27 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް ކްލައެންޓް ސަރވިސް އެސޯސިއޭޓް 26 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ލީޑް ސޮފްޓްވެއަރ އެންޖިނިއަރ 26 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: މެނޭޖަރ، ރިސަރޗް އެންޑް އެނަލިޓިކްސް 26 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: މެނޭޖަރ، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 26 ފެބްރުއަރީ 2023
އެކްސްޕުރެޝަންސް އޮފް އިންޓްރެސްޓް: ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޮންސަލްޓެންސީ ސާވިސް 9 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 5 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން މެންބަރަކު ޢައްޔަން ކުރުމާބެހޭ 3 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: މެނޭޖަރ، ރިސަރޗް އެންޑް އެނަލިޓިކްސް 2 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ލީޑް ސޮފްޓްވެއަރ އެންޖިނިއަރ 2 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - އެސިސްޓެންޓް ކަލެކްޝަން އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ 21 ޖެނުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ފަންޑް މެނޭޖްމެންޓް 21 ޖެނުއަރީ 2023
ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލް: އޯކޭއާރު ޓްރެއިނިން & ކޮންސަލްޓެންސީ 16 ޖެނުއަރީ 2023
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - ޕްރޮޖެކްޓް ޑައިރެކްޓަރ 8 ޖެނުއަރީ 2023
ޓާރމްށް އޮފް ރިފަރެންސް - ޑައިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 26 ޑިސެމްބަރު 2022
ޓާރމްށް އޮފް ރިފަރެންސް - ލީޑް ސޮފްޓްވެއަރ އެންޖިނިއަރ 26 ޑިސެމްބަރު 2022
ޓާރމްށް އޮފް ރިފަރެންސް - ޕްރޮގްރާމްސް އެސޯސިއޭޓް / ޕްރޮގްރާމްސް އޮފިސަރ 26 ޑިސެމްބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް : އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސެސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 6 ޑިސެމްބަރު 2022
 ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް :މެނޭޖަރ، ޖެނެރަލް ސަރވިސަސް 6 ޑިސެމްބަރު 2022
މެނޭޖަރ، އެންޓަރޕްރައިސް ރިސްކް : ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް 21 ނޮވެމްބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް : ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ 21 ނޮވެމްބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - ޔޫއައި/ޔޫއެކްސް އެންޖިނިއަރ 6 ނޮވެމްބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - ސޮފްޓްވެއަރ އެންޖިނިއަރ 6 ނޮވެމްބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ސަރވިސަސް އެސޯސިއޭޓް 20 އޮކްޓޯބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެސޯސިއޭޓް 19 އޮކްޓޯބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އެގްޒެކެޓިވް ބިއުރޯ 19 އޮކްޓޯބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - މެނޭޖަރ، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 17 އޮކްޓޯބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - އިންވެސްޓްމަންޓް އެނަލިސްޓް 10 އޮކްޓޯބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - މެނޭޖަރ، ރިސާޗް އެންޑް އެނަލަޓިކްސް 10 އޮކްޓޯބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފެރެންސް - ޕްރޮގްރާމްސް އެސޯސިއޭޓް 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފެރެންސް - މެނޭޖަރ، ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްރޮގްރާމްސް 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފެރެންސް - ޑައިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ޗީފް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފިސަރ 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް - ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް - އެސިސްޓެންޓް ކްލައިންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 29 އޯގަސްޓު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް - ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވަލޮޕަރ 24 އޯގަސްޓު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް - އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ 23 އޯގަސްޓު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް - ރިސަރޗް އެސޯސިއޭޓް 23 ޖޫން 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް - ރިސްކް އެންޑް ޕާފޯމެންސް އެނަލިސްޓް 23 ޖޫން 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް - އިންވެންސްޓްމަންޓް އެނަލިސްޓް 19 ޖޫން 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް - ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެސޯސިއޭޓް 17 މޭ 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަން 15 މާރިޗު 2022
ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމް: ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަން 15 މާރިޗު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ޗީފް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފިސަރ 9 މާރިޗު 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 28 ފެބްރުއަރީ 2022
މައުލޫމާތު ކަރުދާސް: އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއާރ ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ 21 ފެބްރުއަރީ 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 15 ފެބްރުއަރީ 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 16 ޖެނުއަރީ 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ހެޑް، އިންވަސްޓްމެންޓް އެންޑް އެޑްވައިޒަރީ ސަރވިސަސް 11 ޖެނުއަރީ 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 9 ޖެނުއަރީ 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ 9 ޖެނުއަރީ 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ 9 ޖެނުއަރީ 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: ގްރެޖުއޭޓް ޓްރޭނީ (އެކްޗޫރިއަލް ސައިންސް) 9 ޖެނުއަރީ 2022
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އިންވެސްޓްމަންޓް އެނަލިސްޓް 23 ޑިސެމްބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 22 ޑިސެމްބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 14 ޑިސެމްބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ހެޑް، އިންވަސްޓްމެންޓް އެންޑް އެޑްވައިޒަރީ ސަރވިސަސް 14 ޑިސެމްބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލާ 14 ޑިސެމްބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އިންވެސްޓްމަންޓް އެނަލިސްޓް 13 ޑިސެމްބަރު 2021
ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލް: އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެެއް ހޯދުމާ ބެހޭ 6 ޑިސެމްބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 21 ނޮވެމްބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ 15 ނޮވެމްބަރު 2021
މައުލޫމާތު ކަރުދާސް (01 މަލްޓިފަންކްޝަނަލް ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައި ކުރުން) 24 އޮކްޓޯބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު މެންބަރުން 24 އޮކްޓޯބަރު 2021
ބޯޑު މެންބަރ ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމް 24 އޮކްޓޯބަރު 2021
ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްސް: އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 19 އޮކްޓޯބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު މެންބަރުން 12 އޮކްޓޯބަރު 2021
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ބޯޑު މެންބަރ ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމް 12 އޮކްޓޯބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
ވެންޑާ ރެގިސްޓްރޭޝަން ފޯމް 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ގްރެޖުއޭޓް ޓްރެއިނީ (އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އަދި އެކްޗޫރިއަލް ސައިންސް) 23 މާރިޗު 2021
TOR - Manager, Internal Audit
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - ސޮފްޓްވެއަރ އެންޖިނިއަރ
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް:މެނޭޖަރ، އެންޓަރޕްރައިސް ރިސްކް
ލްް
ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް: މެޝިން ލަރނިންގ އެންޖިނިއަރ
ޓީ.އޯ.އާރު: ރިސާރޗް އެނަލިސްޓް