ސުވާލާއި ޖަވާބު

1. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަނަކީ ކޮބާ؟

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަނަކީ އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ ޕެންޝަނެކެވެ. ޝަރުތުތަކަކީ:

  • ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުން
  • މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން 65 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުން
  • ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ކަމުގައި ވުން
  • ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ފުލްޓައިމް ކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން 
  • ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދެވޭ އެހެން ޕެންޝަނަކުން 5000 ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް ލިބޭ މީހަކަށް ނުވުން
  • މޯލްޑީވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން މަހަކު 10،000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް ލިބޭ މީހަކަށް ނުވުން

2. އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ދެވެނީ ކިހާވަރެއް؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ހަތަރުވަނަ އިސްލާހާ ގުޅިގެން، 2019 މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދެވެނީ 5000 ރުފިޔާއެވެ. 

އަސާސީ ޕެންޝަން ފިޔަވައި އެހެން ޕެންޝަން ސްކީމަކުން ޕެންޝަން ލިބޭ މީހެއްނަމަ އެމީހަކަށް އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭނީ ކިހާވަރެއް؟

އަސާސީ ޕެންޝަން ފިޔަވައި އެހެން ޕެންޝަން ސްކީމަކުން ޕެންޝަން ލިބޭ މީހެއް ނަމަ އެމީހަކަށް އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ އަދަދު ހިސާބުކުރެވޭއިރު އެހެން ޕެންޝަން ސްކީމްތަކުން ލިބޭ ޕެންޝަނަށް ރިއާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ޕެންޝަން ލިބޭ މީހެއްނަމަ އަސާސީ ޕެންޝަން ހިސާބު ކުރާއިރު ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ލިބޭ އަދަދުގެ 50% އަސާސީ ޕެންޝަންގެ 5000 ރުފިޔާއިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ހަމައެޔާއެކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދެވޭ  އެހެން ޕެންޝަނެއް ލިބޭ މީހެއްނަމަ އެ ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އަދަދު (100%) އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ 5000 ރުފިޔާއިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

3. އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދޭނީ ކޮންއިރަކު؟

މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން 65 އަހަރު ފުރުމުގެ 6 މަސް ކުރިން ނޫންނަމަ އޭގެފަހުގެ ކޮންމެ ތާރީޚެއްގައި ވެސް އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އަސާސީ ޕެންޝަން ފޯރުކޮށް ދޭނީ ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަވެ ޕެންޝަނަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

4. އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދޭނީ ކިހިނެއް؟

އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދޭނީ އެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ފޯމް (ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމް) ފުރިހަމަކޮށް، އެ ފޯމު ޕެންޝަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅައި ގެންނެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށްވެސް މި ފޯމު ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މިފޯމު ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް www.pension.gov.mv  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

5. އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދޭފަރާތްތަކުން "ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމް" ގެ އަސްލު ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެތޯ؟

ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމުގައި ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ދޭ ބެންކު އަކައުންޓަކީ ސިންގަލް އެކައުންޓެއް ނަމަ "ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމް'' ފުރިހަމަކޮށް، އެ ފޯމު ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް info@pension.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޖޮއިންޓް އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯމުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

6. އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެތޯ؟

އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ ޕެންޝަން އެދޭ ފޯމުގައި ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބެންކު އެކަޓަށެވެ. މިއެކައުންޓަކީ ޕެންޝަން ލިބޭ މީހާގެ ނަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުޅުވާފައިވާ ސިންގަލް ނުވަތަ ޖޮއިންޓް އެކައުންޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި، މިއެކައުންޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ ދިވެހި ފައިސާގެ އެކައުންޓަކަށް ވެސް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

7. އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު (65 އަހަރު) ހަމަވުމަށް ފަހު ފޯމު ހުށަނާޅާ ފާއިތުވާ މުއްދަތުގެ ފައިސާ ދޫކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟

1 ޖަނަވަރީ 2015 އިން ފެށިގެން ޕެންޝަނަށް ނޭދި ފާއިތުވާ މުއްދަތަށް ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ދޫކުރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. މިތާރީޚުގެ ފަހުން، އުމުރުން 65 އަހަރު ފުރުމަށްފަހު ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ފޯރުކޮށްދޭނީ ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަހުން ފެށިގެންނެވެ.

8. ޕެންޝަން ލިބޭފަރާތަކުން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ދީފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ޕެންޝަން ލިބޭފަރާތަކުން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ދީފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓް ބަލަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ ''ބޭންކު އެކައުންޓް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް'' މެދުވެރިކޮށެވެ. ބެންކު އެކައުންޓާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން މަޢުލޫމާތުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ ''މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމު'' މެދުވެރިކޮށެވެ. މި ދެފޯމު ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓު www.pension.gov.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

9. އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތެއް ނިޔާވެއްޖެނަމަ އެކަން ޕެންޝަން އޮފީހަށް އަންގަންޖެހޭނެތޯ؟

ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތެއް ނިޔާވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތުގެ މަރުފޯމުގެ ކޮޕީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  އަދި ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތް ނިޔާވެ އެކަން ނާންގަވާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ނިޔާވި ބޭފުޅާގެ އެކައުންޓަށް އިތުރަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާވެފައިވާނަމަ އެފައިސާ ޕެންޝަން އޮފީހަށް ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މިކަމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭނީ ނިޔާވި ފަރާތުގެ ވާރުތަ ވެރިންނެވެ. ނުވަތަ ބަލަދުވެރިންނެވެ.

1. މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް (އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް) އަކީ ކޮބާ؟

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް (އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނާއި، އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުމަށްފަހު ޕެންޝަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ޑިފައިން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ސްކީމެކެވެ. 

މިޕެންޝަން ސްކީމް ހިންގަނީ ވަޒީފާދޭފަރާތާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޢަދަދަކަށް ނަގާ ފައިސާ އާއި އެފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާ އިންނެވެ.

2. ޑިފައިން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ސިސްޓަމަކީ ކޮބާ؟

ޑިފައިން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ސިސްޓަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އަދަދަކަށް ފައިސާ ނަގައިގެން އެފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާއިން ހިންގޭ ޕެންޝަން ސްކީމަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ. 

3. މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް (އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް) އަށް ކޮންޓރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ ކިހާވަރެއް؟

އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް އަށް ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނި މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކުވެސް އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ %14 (އެއީ ވަޒީފާދޭފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ %7 އާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ދައްކަން ޖެހޭ %7) އެވެ.

4. ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބަލާ މުސާރަ (ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ) އަކީ ކޮބާ؟

ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރައަކީ އެމީހެއްގެ އަސާސީ މުސާރައެވެ. އަސާސީ މުސާރައަކީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަސާސީ މުސާރަކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަދަދެވެ.

5. ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބާ؟

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އުމުރުން 16 އަހަރާ 65 ދެމެދުގެ ހުރިހާ ދިވެހިން މިސްކީމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ލާޒިމް ކަމެކެވެ.

6. މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއް ކަމުގައި ބެލެވެނީ ކޮން ފަރާތްތަކެއް؟

"ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް" ނުވަތަ "މުވައްޒަފު" ކަމަށް މާނަ ކުރެވެނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އުޖޫރަދޭ އަދި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ފަރުދަކަށެވެ. މި މާނަކުރުމުގައި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

7. އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފަކު އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟

އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް ގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ. 

8. ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާ ކުރަނީ ކޮން ފަރާތަކުން؟

މިވަގުތު ޕެންޝަން އެސެޓް އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ޕެންޝަން އޮފީހެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އެސެޓް މެނޭޖަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ޕެންޝަން އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

9. ޕެންޝަން އެސެޓް އިންވެސްޓް ކުރެވޭ ގޮތް ބެލުމަކީ ކޮން ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް؟

ޕެންޝަން އެސެޓް އިންވެސްޓް ކުރެވޭ ގޮތް ބެލުމަކީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

10. ޕެންޝަން އެސެޓް އިންވެސްޓް ކުރެވެނީ ކޮން ގޮތަކަށް؟

ޕެންޝަން އެސެޓް އިންވެސްޓް ކުރެވެނީ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މިސްކީމުގެ ބައިވެރިންނަށާއި ބެނެފިޝަރީންނަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

11. ޕެންޝަން އެސެޓް އިންވެސްޓް ކުރެވެނީކޮންކޮން ތަންތަނެއްގައި؟

ޕެންޝަން އެސެޓް އިންވެސްޓް ކުރެވެނީ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީސްތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީސް ތަކުގައާއި، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ބޭންކްތަކުގެ ސެކިއުރޓީސް ތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީސް ތަކުގައެވެ.

12. ޕެންޝަން އެސެޓްތައް އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ބަލަންޖެހޭ މައިގަނޑު ކަންކަމަކީ ކޮބާ؟

ޕެންޝަން އެސެޓްތައް އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ބަލަންޖެހެއެވެ.

  • އެސެޓްގެ ރައްކާތެރިކަން
  • އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ޑައިވަރސިޓީ
  • އެސެޓް ގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފައިދާބޮޑު އެސެޓްސް ތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރުން.
  • އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ލިކުއިޑިޓީ ދެމެހެއްޓުން

13. ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު އޮތީ ކިހާވަރެއްގެ ޔަގީން ކަމެއް؟

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ އިތުރުން ސްކީމް ހިންގުމުގެ ނުވަތަ ޕެންޝަން އެސެޓް މެނޭޖް ކުރުމާއި ތަސައްވަރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުލިބިފައިވާ ކޮންމެފަރާތަކީ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ސްކީމް ގެ ބެނެފިޝަރީންގެ ކުރިމަތީގައި ފައިޑިއުޝަރީންކަމުގައި ބެލެވޭނެ އެވެ.

އަދި ޕެންޝަން އެސެޓް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަސްޓޯޑިއަނުން އައްޔަން ކުރުމުގެ އިތުރަށް ޕެންޝަން އެސެޓް އިންވެސްޓް ކުރެވެމުން ދަނީ ޕެންޝަން ގާނޫނާއި، ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް އާ އެއްގޮތައްތޯ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ބަލަމުންގެންދާނެއެވެ.

މިގޮތުން ޕެންޝަން އޮފީހާއި ޕެންޝަން އެސެޓް ގެ ކަސްޓޯޑިއަނުން ގެ މަސައްކަތްތައް ދާ ގޮތް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ އަހަރީ ހިސާބު ޕެންޝަން އޮފީހުން ޢާންމުކޮށް ޝާއިއު ކުރަންޖެހެއެވެ.

14. ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްސީލް އެނގޭނީ ކިހިނެތް؟

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓްގެ ތަފްސީލް ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓްގެ ތަފްސީލް ޕްރިންޓް ކުރެވިފާ ސްޓޭޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ޕެންޝަން އޮފީހަށް އައިޑީކާޑް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންނެވުމުން، އެޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަމިއްލަފުޅަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭނެނަމަ ސްޓޭޓްމަންޓް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

15. ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެނަޝަން ސްކީމުގެ ދަށުން ސްކީމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ލިބޭނެ ފައިސާގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ކިހިނެތް؟

ޕެންޝަނަށް ބަލާ އުމުރު ހަމަވުމުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭނެ ފައިސާގެ އަދަދު ބިނާވާނީ އެމީހެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާއެއްގެ މައްޗަށެވެ.

މިގޮތުން އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި ސްކީމް ގެ ބައިވެރި އަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭނެ ޢަދަދަކީ އެމީހެއްގެ އުމުރުން 65 އަހަރު ވާއިރު އެމީހެއްގެ ރިޓަރަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ، 14 އަހަރަށް ބަހާލުމުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.

16. ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓްގައި ވާ ފައިސާ ދޫކުރަނީ ކިހިނެތް؟

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ދޫކުރާނީ އުމުރުން 65 އަހަރު ވުމުން، ނުވަތަ އަރލީ ޕެންޝަން ވިތްޑްރޯވަލް އަށް ޝަރުތު ހަމަވުމުން، "ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމުު" ހުށަހެޅުމުން މަހުންމަހަށް ލިބޭ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ފަރުޟު ހައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ގެދޮރު ގަތުމަށް ނަގާލޯނުގެ ޑައުންޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިނގް އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ކޮލެޓްރަލައިޒް ކުރެވިދާނެއެވެ.

17. އަރލީ ޕެންޝަން ވިތްޑްރޯވަލް ނުވަތަ 55 އަހަރުގައި ޕެންޝަނަށް އެދެވިދާނެ ހާލަތްތަކަކީ ކޮބާ؟

އަރލީ ޕެންޝަން ވިތްޑްރޯވަލް ނުވަތަ 55 އަހަރުގައި ޕެންޝަނަށް އެދެވޭނީ އުމުރުން 55 އަހަރު ފުރުމަށް ފަހު އެމީހެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓް ގައި ހުރި ޖުމްލަ ޢަދަދު އެއިރެއްގެ ލައިފް އެކްސްޕެކްޓަންސީ އަށް ބިނާ ކޮށް ބަހާލުމުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ޖެހޭ ޢަދަދަކީ އެއިރެއްގައި ދެވޭ އަސާސީ ޕެންޝަން ގެ ދެގުނަ އަށް ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދަކަށް ވާނަމަ އެވެ.

18. އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތެއް ނިޔާވެއްޖެނަމަ އެކަން ޕެންޝަން އޮފީހަށް އަންގަންޖެހޭނެތޯ؟

ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތެއް ނިޔާވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތުގެ މަރުފޯމުގެ ކޮޕީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  އަދި ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތް ނިޔާވެ އެކަން ނާންގަވާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ނިޔާވި ބޭފުޅާގެ އެކައުންޓަށް އިތުރަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާވެފައިވާނަމަ އެފައިސާ ޕެންޝަން އޮފީހަށް ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މިކަމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭނީ ނިޔާވި ފަރާތުގެ ވާރުތަ ވެރިންނެވެ. ނުވަތަ ބަލަދުވެރިންނެވެ. 

1. އެކްރޫޑް ޕެންޝަން ރައިޓްސްއަކީ ކޮބާ؟

އެކްރޫޑް ޕެންޝަން ރައިޓްސްއަކީ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވުމުގެ ކުރިން، ޕެންޝަން ނުވަތަ ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނެފިޓެއް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އުޞޫލެއްގެ ދަށުން އުމުރުން 65 އަހަރުނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނު އިނާޔަތްތަކެވެ.

2. އެކްރޫޑް ޕެންޝަން ރައިޓްސް ދިނީ ކޮން ބަޔަކަށް؟

އެކްރޫޑް ޕެންޝަން ރައިޓްސް ދީފައިވަނީ، 13 މެއި 2009 ގައި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެތާރީޚާ ހަމަޔަށް އުމުރުން 65 އަހަރު ނުފުރޭ  މީހުންނަށެވެ.

3. އެކްރޫޑް ޕެންޝަން ރައިޓްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ މިންވަރު ހިސާބު ކުރަނީ ކިހިނެއް؟

އެކްރޫޑް ޕެންޝަން ރައިޓްސް ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.

އެކްރޫޑް ޕެންޝަން ރައިޓްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ މިންވަރަކީ = 

13 މެއި 2009 ގައި ލިބުނު އަސާސީ މުސާރަ %93 × %14 × 30 އެޕްރިލް 2010 ގެ ނިޔަލަށް ޙިދުމަތް ކުރި މުއްދަތު 

13 މެއި 2009ގައި ލިބުނު އަސާސީ މުސާރައިގެ އެންމެ މަތީމިންވަރެއްކަމުގައި ބަލާނީ -/20500 ރުފިޔާއެވެ.

1. ގެދޮރު ގަތުމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނީ ކިހިނެއް؟

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ މާލީ މުއައްސަސާއަކުން ލޯން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ބަދަލުގައި، ޕެންޝަން ފައިސާ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓައި އިމާރާތް ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލޯނުގެ ދޫކޮށްގެންނެވެ.

2. ޕެންޝަން ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވެނީ ކޮން ކަހަލަ އިމާރާތެއް ގަތުމަށް؟

ޕެންޝަން ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭ އިމާރާތްކޮށް ނިންމި، އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވިއްކާ ގެ، އެޕާރޓްމަންޓް، ރޯހައުސް ފަދަ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ގަންނަ އިމާރާތްތައް ގަތުމަށެވެ. 

3. ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމަށް ނަގާ ލޯނުގެ ޑައުންޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް މި ސްކީމުން ފުރުސަތު ލިބޭނެތޯ؟

މިވަގުތު ހަމަޖެހިފަ އޮތް އުސޫލުގެ ދަށުން މި ސްކީމުގެ ދަށުން ފުރުސަތު ހުޅުވާ ލެވިފައިވަނީ  އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވިއްކާ އިމާރާތް ގަތުމަށްޓަކައި ނެގޭ ލޯނުތަކަށް އެކަންޏެވެ.

4. މި ސްކީމުގެ ދަށުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަހަރަހައްދަކުން ވެސް ގޮދޮރުގަތުމަށް ފުރުސަތު އޮންނާނެތޯ؟

މި ސްކީމުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރައްދަކުންވެސް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވިއްކާ އިމާރާތްތައް ގަނެވޭނެއެވެ.

5. މި ސްކީމުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރަނީ ކޮން ބެންކު ތަކަކުންތޯ؟

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީ.އެމް.އެލް)،  މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބެންކު (އެމް. އައި.ބީ)، ހައުސިން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނުން (އެޗް.ޑި.އެފް.ސީ)، ކޮމާޝާލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީ.ބީ.އެމް)، އަދި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެމް.ސީ.ބީ) އިން ގެދޮރުގަތުމަށް ލޯނު ހަމަޖެއްސުމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ. 

6. ގެދޮރު ގަތުމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ ކިހިނެއް؟

ޕެންޝަން ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނީ މިކަމަށްޓަކައި ޕެންޝަން އޮފީހާއިއެކު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށް އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ލޯނުދޭ މާލީ މުއައްސަސާއަކުން ލޯނު ނެގުމަށެވެ. ޕެންޝަން ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ ލޯނު ހަމަޖެއްސުމަށް ބެންކަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ. 

7. ޕެންޝަން ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކޮށްގެން ނަގާ ލޯނެއް ނުދެއްކޭ ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނީ ކިހިނެތް؟

ޕެންޝަން ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކޮށްގެން ނަގާ ލޯނަކަށް ފައިސާ ދައްކަމުންނުދާނަމަ ލޯނު ބޭނުންކޮށްގެން ގަނެފައިވާ އިމާރާތެއް ވިއްކާލެވޭނެއެވެ. ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ލޯނުދޭ މުއައްސަސާއަކަށް ނެގޭނީ މިދެންނެވި އުސޫލުން އިމާރާތް ވިއްކާލައިގެން ލޯނުގެ އަދަދު ހަމަނުކުރެވޭ ނަމަ، ލޯނުގެ އަދަދު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށެވެ.

8. ލޯނެއް ނެގުމަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނެތޯ؟

ލޯނުދޫކުރާ ފަރާތުން ލޯނުގެ ކޯއެޕްލިކެންޓުންގެ ގޮތުގައި ލޯނުގައި ބައިވެރިވެވޭނޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ޕެންޝަންފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ. 

9. ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމުމުން ކޮލަޓަރަލައިޒް ކުރެވޭ ފައިސާއަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިމުމުން ކޮލަޓަރަލައިޒް ކުރެވޭ ފައިސާ އެމީހެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގް އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.

1. ހައްޖު ސްކީމަކީ ކޮބާ؟

މިއީ، މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ، ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ސްކީމެކެވެ.

2. ހައްޖަށް ދިއުމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ހާލަތަކީ ކޮބާ؟

ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަވާއިރު މަހަކު -/2000( ދެހާސް) ރުފިޔާ، މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު މިންވަރު ކަމުގައިވާ -/336,000( ތިންލައްކަ ތިރީސް ހަހާސް) ރުފިޔާ، ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި ޖަމާވެފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. 

3. ފަރުޟު ޙައްޖުވެފައިވާ މީހަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ހައްޖެއް ކުރުމަށް އެދެވިދާނެތަ؟

ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ދެވޭނީ ފަރުޟު ހައްޖުވުމަށެވެ. ފަރުޟު ހައްޖުކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯވެއެވެ. 

4. ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހައްޖުވުމަށް ދޫކުރަނީ ކިހާ މިންވަރެއްތޯ؟

ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދޫކުރެވޭނީ، ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ރަސްމީ އަގުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އެ އަހަރަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޢަދަދުގެ %80 (އަށްޑިހަ އިންސައްތަ)އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ މިންވަރެކެވެ. 

5. ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހައްޖުވުމަށް ދެވޭނީ ކޮން ތަންތަނެއް މެދުވެރިކޮށްތޯ؟

ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހައްޖުވުމަށް މިވަގުތު ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ. 

6. ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް ދިއުމަށް އެހެން މެންބަރެއްގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯ؟

ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އެ ބައިވެރިއެއްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާއެވެ. އެހެންކަމުން އެހެން މީހެއްގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުޟު ހައްޖުކުރުމަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯވެއެވެ. 

7. ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހައްޖުވުމަށް ދިއުމަށް ޖާގަ ހަމަޖައްސަން އެދެންޖެހޭނީ ކޮން ފަރާތެއްގައި؟

ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިން ފަރުޟު ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ޖާގަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ޕެންޝަން އޮފީހާއެކު އެއްބަސްވުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށެވެ. މިގޮތުން މިވަގުތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ. 

8. ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހައްޖަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޕެންޝަން ފަންޑުން ދޫކުރާނީ ކޮން ފަރާތަކަށް؟

ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހައްޖަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޕެންޝަން ފަންޑުން ދޫކުރާނީ ޕެންޝަން އޮފީހާއެކު އެއްބަސްވުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށެވެ. މިގޮތުން މިވަގުތު ޕެންޝަން އޮފީހުން ފައިސާ ހަވާލުކުރާނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ. މެންބަރުންގެ އަތަށް ފައިސާ ދޫނުކުރާނެއެވެ.

9. ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރެވުނު ބައިވެރިއަކު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ އަހަރަކު ޙައްޖަށް ނުދެވިއްޖެނަމަ، އެފައިސާއަށްވާނީ ކިހިނެތް؟

ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރެވުނު ބައިވެރިއަކު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ އަހަރަކު ޙައްޖަށް ނުދެވިއްޖެނަމަ، އެ އަހަރެއްގެ ޙައްޖު ދުވަހުގެ ފަހުން އެ ބައިވެރިއަކު ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ދޫކުރެވުނު އެންމެހައި ފައިސާ، ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ޕެންޝަން އޮފީހަށް އަނބުރާ ރައްދު ކުރާނެއެވެ. އަދި  އެފައިސާ ނިސްބަތްވާ ބައިވެރިއެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާނެއެވެ.

10. މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޕެންޝަން އޮފީހާއެކު އެއްބަސްވުން ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ ކޮންކޮން ފަރާތްތަކެއް؟

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޕެންޝަން އޮފީހާއެކު އެއްބަސްވުން މިވަގުތު ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.