ޤާނޫނީ ގޮތުން ޝާއިޢު ކުރެވޭ ލިޔުންތައް

ނަން ތާރީޚް
ޕްރޮޕޯސަލްސް ފޯރ އިންވެސްޓްމެންޓް އޮފް ޕެންޝަން އެސެޓްސް 2023-08-16
ޕޮލިސީ އޮން ވެލުއޭޝަން އޮފް ސެކިއުރިޓީ 2023-05-15
(2017) ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2017-09-10
(2016) ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2016-10-02
(2013) ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2013-12-31