ޤާނޫނީ ގޮތުން ޝާއިޢު ކުރެވޭ ލިޔުންތައް

ނަން ތާރީޚް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ޓްރެޝަރީ ބޮންޑްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޕެންޝަން އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން 2020-11-25
ސަރުކާރު އެމް.ވީ.އާރް ޓްރެޝަރީ ބިލްސްގައި ޕެންޝަން އޮފީހުން ސަބްސްކްރައިބްވުން 2020-09-27
(2017) ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2017-09-10
(2016) ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2016-10-02
(2013) ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2013-12-31