ރިފަރެންސް

ނަން ތާރީޚް
ލީފްލެޓް - މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް 2024-02-22
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ލޯގޯ ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ރޭންކިނގް 2024-01-15
ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް - ބްރޭންޑް ގައިޑް 2023-11-21
ލޯގޯ ޑިޒައިން މުބާރާތުގެ ރިފަރެންސް ލިއުން 2023-11-20
ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ 2023-08-15
ލީފްލެޓް - ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުން 2023-05-31
ގައިޑްލައި - ސެކިއުރިޓީސް އަގުކުރުމުގެ މިންގަނޑު 2023-01-12
ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕާރ ޑިކްލަރޭޝަން 2022-09-12
ލީފްލެޓް - ގެދޮރު ގަތުމަށް ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ރަހުނު ކުރުން 2022-09-01
އެމްޕްލޯޔަރ ޕޯރޓަލް ޔޫސާ ގައިޑް (English) 2022-08-24
ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ ގޮތް 2022-01-26
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ލިންކުތައް 2022-01-26
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ލިންކުތައް (English) 2022-01-26
ޝަކުވާ ހުށާހަޅާނެ އުސޫލު 2022-01-26
ވެރިންގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު އަދި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޢަމަލު ކުރާ ގޮތް 2022-01-26
ކޮށާރު އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް 2021-12-01
ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންސް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ދިވެހި ވާރޝަން މެންބަރުންގެ ޕޯރޓަލް އިން ހޯއްދަވާނެ ގޮތް 2020-10-06
ލުއިފޮތް - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމު 2020-07-15
ޕްރައިވަސީ ޕޮލިސީ ( ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ) 2017-11-28
2017 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2017-09-11
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2017-07-24
މެނުއަލް: ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށް، ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެއްކުން 2017-03-22
މެނުއަލް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން 2017-03-22
2016 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2016-11-26
ލައިފް އެކްސްޕެންޓެންސީ ޓޭބަލް (English) 2016-10-31
2013 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2016-10-31
މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ މެނުއަލް (English) 2016-10-31
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ނުދާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލު 2014-04-22
2011 މާލީ ބަޔާން 2011-12-31