މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް
ބޭނުންވާ އަދަދުގެ ފައިސާ ހަމަވޭތޯ ބެލުން

ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ޕެންޝަން ސްކީމުން ފަރުޟު ހައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޕެންޝަން އޮފީހާއެކު އެއްބަސްވުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަށް