އަރުޝީފު

މެންބަރުންނާގުޅޭ ފޯމުތައް

ނަން ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚް
ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް 2020-03-08
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް 2020-02-25
ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމު 2020-02-23
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 2019-11-13
ޕޯޓްފޯލިއޯ ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމު 2019-11-13
ބޭންކު އެކައުންޓް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 2019-10-24
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމު 2019-09-29
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމު 2018-01-05
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ނޮމިނީ އަކު ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު 2018-01-04
ސަބްސިޑީ ފޯމު 2018-01-02
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނުނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމަތު ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު 2018-01-01