ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2014 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން.

މަޙްމޫދު ވަޙީދު

ޑައިރެކްޓަރ، އިނޮވޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

މަރްޔަމް ޝިއުނާ

ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ

އަޒުހަތު ރުޝްދީ

ޑައިރެކްޓަރ، ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްރޮގްރާމްސް