ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ގްރީވަންސް ކޮމިޓީ

އަހްމަދު ޝަފީޒް

ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރމުޙަައްމަދު ޝާހިދު

ޗީފް ފައިނެންޝަލް އޮފިސަރ

އައިޝަތު ނަޖްލާ

ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ