އިސްވެރިން

ސުޖާތާ ހަލީމް

އެކްޓިންގ ސީއީއޯ / ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ

އަހްމަދު ޝަފީޒް

ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ

މުޙަައްމަދު ޝާހިދު

ޗީފް ފައިނެންޝަލް އޮފިސަރ

އައިޝަތު ނަޖްލާ

ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ