ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު
ވާޝަން ތާރީޚު ޤާނޫނު ނަންބަރު ނަން
ޑައުންލޯޑް
Consolidated 6 އޯގަސްޓު 2019 Version - 1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ދިވެހި އިނގިރޭސި
Original 13 މޭ 2009 Act No. 8/2009 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ދިވެހި އިނގިރޭސި
އިޞްލާޙުތައް
Amendment 24 އޭޕްރީލު 2011 Act No. 7/2011 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ދިވެހި އިނގިރޭސި
Amendment 24 އޭޕްރީލު 2014 Act No. 13/2014 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ދިވެހި އިނގިރޭސި
Amendment 28 އޭޕްރީލު 2016 Act No. 7/2016 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ދިވެހި އިނގިރޭސި
Amendment 10 މާރިޗު 2019 Act No. 1/2019 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ދިވެހި އިނގިރޭސި
Amendment 5 އޯގަސްޓު 2019 Act No. 9/2019 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ދިވެހި
ގަވާއިދުތައް
ވާޝަން ތާރީޚު ޤާނޫނު ނަންބަރު ނަން
ޑައުންލޯޑް
Original 12 މާރިޗު 2014 Regulation No. 2014/R-22 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ގަވާއިދު ދިވެހި
އިޞްލާޙުތައް
Amendment 10 އޯގަސްޓު 2014 Regulation No. 2014/R-167 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ދިވެހި
Amendment 27 ޑިސެމްބަރު 2018 Regulation No. 2018/R-134 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ދިވެހި
Amendment 26 އޯގަސްޓު 2020 Regulation No. 2020/R-73 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ދިވެހި
Original 12 މާރިޗު 2014 Regulation No. 2014/R-20 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު ދިވެހި އިނގިރޭސި
އިޞްލާޙުތައް
Amendment 23 އޮކްޓޯބަރު 2016 Regulation No. 2016/R-90 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ދިވެހި
Amendment 27 ޑިސެމްބަރު 2018 Regulation No. 2018/R-132 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ދިވެހި
Original 12 މާރިޗު 2014 Regulation No. 2014/R-21 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ދިވެހި
އިޞްލާޙުތައް
Amendment 27 ޑިސެމްބަރު 2018 Regulation No. 2018/R-133 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ދިވެހި
Original 7 އޯގަސްޓު 2014 - މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުން ބައިވެރިވުމާބެހޭ ގަވާއިދު ދިވެހި
Original 1 އޯގަސްޓު 2016 Regulation No. 2016/R-50 ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ދިވެހި އިނގިރޭސި
Original 2 އޯގަސްޓު 2017 Regulation No. 2017/R-59 މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ސަރވިސް ޑެލިވަރީ ޗެނަލްގެ ގޮތުގައި ޙިދުމަތްދޭނެ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ދިވެހި
Original 27 މާރިޗު 2018 Regulation No. 2018/R-25 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި، ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު ދިވެހި އިނގިރޭސި
އިޞްލާޙުތައް
Amendment 12 އޮކްޓޯބަރު 2023 Regulation No. 2023/R-165 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި، ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ދިވެހި
Original 28 މޭ 2019 Regulation No. 2019/R-1032 ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ދިވެހި
އިޞްލާޙުތައް
Amendment 6 އޮކްޓޯބަރު 2019 Regulation No. 2019/R-1062 ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ދިވެހި
Original 25 ފެބްރުއަރީ 2021 Regulation No. 2021/R-27 ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު ދިވެހި އިނގިރޭސި
Original 9 އޯގަސްޓު 2023 Regulation No. 2023/R-140 ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ގަވަރނަންސް ކޯޑް އިނގިރޭސި
Original 16 އޮކްޓޯބަރު 2023 Regulation No. 2023/R-166 އިންވެސްޓްމަންޓް ސްކްރީނިންގ އެންޑް ޑިއު ޑެލިޖެންސް އާއިބެހޭ ގަވާއިދު އިނގިރޭސި
އުވާލާފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް
ވާޝަން ތާރީޚު ނަންބަރު ނަން
ޑައުންލޯޑް